Algemene Voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. opdrachtgever: de partij die opdracht verleent;
b. opdrachtnemer: Plyng, een eenmanszaak, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 63370301;
c. partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan opdrachtnemer en op alle werkzaamheden die op enig moment door opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derde(n) worden verricht. De werking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Eventuele door opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden worden niet van toepassing verklaard.

3. Totstandkoming
Een opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer komt tot stand op het moment dat door opdrachtnemer een schriftelijke (of elektronische) opdrachtbevestiging wordt ontvangen of zoveel eerder als opdrachtnemer op (mondeling) verzoek van opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van feitelijke werkzaamheden.

4. Vertrouwelijke informatie
a. Opdrachtnemer zal alle informatie van of over opdrachtgever waarvan wordt aangegeven dat deze vertrouwelijk dient te blijven of waarvan dit redelijkerwijs kan worden verondersteld, vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van opdrachtgever ter kennis van derden brengen.
b. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking van openbaar making aan derden, niet ter kennis van derden brengen.

5. Aansprakelijkheid
a. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, behoudens schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
b. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door opdrachtgever.
c. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk indien opdrachtnemer niet binnen vier weken, na de dag waarop de opdrachtgever bekend wordt met het feit of de omstandigheid waardoor de vordering van opdrachtgever is veroorzaakt, bericht ontvangt over de vordering van opdrachtgever.
d. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade (op welke rechtsgrond dan ook) zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid (op welke rechtsgrond dan ook) van de opdrachtnemer beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer in de voorafgaande zes maanden aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
e. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperkingen van opdrachtnemer wordt mede bedongen ten behoeve van diegenen die voor opdrachtnemer in opdracht werkzaamheden uitvoeren.
f. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van in het kader van de opdracht, met de goedkeuring van opdrachtgever, ingeschakelde derden. Bij de inschakeling van een derde is opdrachtnemer gerechtigd een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de derde mede namens de opdrachtgever te aanvaarden
g. Uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van de uitvoering van de opdracht.

6. Vervaltermijn
Vorderingsrechten van opdrachtgever, in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, vervallen indien deze niet binnen één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

7. Betaling
Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na facturering. Betaling dient te geschieden in euro’s door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, na eenmalige aanmaning, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening.

8. Naheffing loonheffingen en sociale premies

In geval van naheffing en/of inhouding van loonheffingen en/of sociale premies, hetzij bij opdrachtgever hetzij bij opdrachtnemer, zal de ene partij de andere partij binnen één week na ontvangst van de betreffende aanslag middels een aangetekende brief informeren, opdat beide partijen hun financiële belang bij het indienen van een bezwaarschrift zoveel mogelijk kunnen borgen. Zij zullen hun handelwijze in dat verband zoveel mogelijk onderling afstemmen.

9. Beëindiging
Ieder der partijen kan slechts door schriftelijke opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. Bij opzegging van de overeenkomst door opdrachtnemer heeft opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding op welke rechtsgrond dan ook. Bij opzegging van de overeenkomst door opdrachtgever is de opdrachtgever gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

10. Strijdigheid bepalingen
Als er sprake is van strijdigheid van bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging dan geldt op dat punt het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze
De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door Nederlands recht.
Uitsluitend de Nederlandse rechter in het arrondissement van opdrachtnemer is bevoegd van enig geschil tussen partijen kennis te nemen.

12. Wijziging bepalingen
Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals opgenomen op de website www.plyng-coaching.nl.

Reacties zijn gesloten.