Privacyverklaring

Plyng Coaching (“Plyng“) respecteert jouw privacy en verwerkt persoonsgegevens in hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG“).

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
Persoonsgegevens worden verwerkt door: Selma Postma (h.o.d.n. Plyng Coaching), 2e Jerichostraat 7, 3061 GL Rotterdam, KvK nr.: 63370301, tel. nr.: 0651845319; e-mail: selmapostma@plyng.nl.

Verkrijgen van persoonsgegevens
Wanneer je gebruik maakt van diensten van Plyng, verstrek je Plyng jouw persoonsgegevens om jou deze diensten te kunnen verlenen of worden jouw persoonsgegevens via derden in het kader van een coaching traject c.q. training aan Plyng verstrekt. Plyng kan ook persoonsgegevens verkrijgen uit openbare bronnen.

Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Plyng kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
– basisgegevens zoals jouw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
– persoonlijke gegevens zoals geboortedatum en -plaats, pasfoto, geslacht, burgerlijke staat;
– contactgegevens zoals jouw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
– persoonsgegevens die je aan Plyng verstrekt in het kader van een coaching traject of training, zoals werkervaring, competenties en interessegebieden;
– huiswerkopdrachten van deelnemers aan programma’s en coachees;
– rapporten van assessments, zoals gedrags-, talenten- en drijfverenanalyses en 360 graden feedback;
– evaluatierapporten;
– curriculum vitae;
– bijzondere persoonsgegevens die je aan Plyng verstrekt in het kader van een coaching traject of training, zoals informatie over je gezondheid;
– persoonsgegevens die je aan Plyng verstrekt in het kader van het bijwonen van afspraken en bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
– gegevens met betrekking tot het apparaat dat je gebruikt om deze website te bezoeken, zoals een IP adres;
– alle overige op jou betrekking hebbende persoonsgegevens die je aan Plyng verstrekt of die Plyng kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Doeleinden
Plyng kan jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
– om diensten te verstrekken op het gebied van coaching en training;
– om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
– voor marketing activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en andere marketingcommunicatie die voor jou van belang kan zijn;
– voor het verzamelen van statistieken en data met betrekking tot het gebruik, analyse en verbetering van deze website;
– voor het opbouwen en onderhouden van een klantrelatie en het onderhouden van contact, voor een goede en efficiënte dienstverlening en verbetering daarvan;
– voor het verrichten van administratieve handelingen (zoals planning, facturering, incasso);
– voor nakoming van wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van rechten en overeenkomsten.

Grondslagen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:
– uitvoering van een overeenkomst;
– het voldoen aan een wettelijke verplichting;
– gerechtvaardigde belangen; en/of
– jouw toestemming.

Delen met derden
In bepaalde gevallen kan Plyng, in het kader van haar dienstverlening en hiervoor genoemde doeleinden, jouw persoonsgegevens ook delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:
externe leveranciers (zoals IT-leveranciers en hosting-dienstverleners), testbureaus of derden die worden ingeschakeld bij het coaching traject c.q. training. Doorgifte van jouw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze privacyverklaring vermelde grondslagen. Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Derden, aan wie Plyng jouw persoonsgegevens verstrekt, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Plyng is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Plyng, sluit Plyng met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Doorgifte van jouw gegevens buiten de EER
Jouw persoonsgegevens worden niet buiten de EER (Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) verwerkt. Jouw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, Google+, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving. Plyng is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze partijen.

Bewaartermijn van jouw gegevens
Jouw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden danwel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Beveiliging persoonsgegevens
Plyng vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of andere vormen van misbruik. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo maakt de website van Plyng gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat, zijn apparaten uitgerust met actuele beveiligingssoftware en is toegang tot persoonsgegevens beschermd. Heb jij toch het idee dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je aanwijzingen van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op (E: selmapostma@plyng.nl).

Profilering
Persoonsgegevens worden mogelijk gebruikt om jou gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie te kunnen aanbieden.

Cookies
Op de website worden alleen technische, functionele en analytische cookies gebruikt om de technische werking van de website en de dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van jouw apparaat verwerkt. Mocht je op de website van Plyng cookies tegenkomen die niet in deze categorie vallen laat het mij dan weten (E: selmapostma@plyng.nl).

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op jouw computer wordt opgeslagen. Je kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in jouw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Social media en WhatsApp
Wanneer je Plyng volgt via social media (zoals Facebook of LinkedIn) of via social media of WhatsApp contact opneemt met Plyng, dan geef je mogelijk toegang tot een deel van jouw profielgegevens. Op deze gegevens is deze privacyverklaring ook van toepassing. Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door jouw verstrekte gegevens. Die informatie kun je vinden in de privacyverklaring van het betreffende social mediaplatform.

Jouw rechten
Jouw rechten bestaan uit:
– Het recht op inzage in de persoonsgegevens die Plyng van jou verzameld heeft.
– Het recht op verbetering van jouw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
– Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens, voor zover Plyng niet gehouden is tot verwerking op grond van wettelijke verplichtingen.
– Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover Plyng hiertoe niet gehouden is op grond van wettelijke verplichtingen.
– Het recht op gegevensoverdraagbaarheid aan jou of aan een andere verantwoordelijke.
– Het recht om toestemming voor gegevensverwerking weer in te trekken.
– Het recht om bezwaar te maken tegen profiling.
– Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan verneem ik dat graag. Mocht je er met mij niet uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je richten aan: selmapostma@plyng.nl.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Plyng worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 juli 2018.

Reacties zijn gesloten.